32000

متر مربع زیر بنا

400

واحد پارکینگ

80

واحد اداری

7

طبقه تجاری

6

غرفه فودکورت